Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van Afbeeldingen van Lukasse | Photography.

0. Definities
Lukasse | Photography: Lukasse | Photography is een bedrijf welke is gespecialiseerd in het vervaardigen van Art foto’s en het in opdracht verzorgen van project fotografie. Het bedrijf is gevestigd te Lewedorp.
Gebruiker: De Gebruiker zoals die genoemd wordt in deze overeenkomst is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In het geval van een natuurlijk persoon wordt er vanuit gegaan dat deze persoon de enige Gebruiker is, met als gevolg dat hij/zij de enige persoon is waarop de Gebruikersovereenkomst betrekking heeft. Als de Gebruiker een rechtspersoon is dan gelden de voorwaarden voor alle leden, personeelsleden, of anderszins aan de rechtspersoon gelieerde personen. Al deze mensen worden geacht op de hoogte zijn van de regels in deze licentieovereenkomst als zij gebruik maken van een Afbeelding die door Lukasse | Photography is aangeboden.
Afbeelding: Een Afbeelding is een fotografisch product dat aangeboden wordt via Lukasse | Photography.
De Afbeelding kan door de Gebruiker gekocht worden. De Afbeelding is het origineel zoals dat door de Gebruiker van Lukasse | Photography gekocht wordt. Een Afbeelding kan een afdruk van een foto zijn, maar ook het digitale bestand van een foto. Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker gekocht worden geldt onderstaande licentieovereenkomst.

1. Totstandkoming overeenkomst
Door Afbeeldingen te kopen bij Lukasse | Photography gaat de Gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden. Op het moment dat een Gebruiker een Afbeelding koopt, wordt hij geacht geheel op de hoogte te zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de Afbeeldingen. Op het moment van het kopen van een Afbeelding is er sprake van een overeenkomst tussen Lukasse | Photography en Gebruiker.

2. Eigendomsrecht
Voor alle Afbeeldingen die via Lukasse | Photography worden aangeboden geldt dat het copyright en de eigendomsrechten berusten bij Lukasse | Photography.
Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker worden afgenomen geldt dat er sprake is van niet-exclusief gebruiksrecht voor die Afbeelding.
De Gebruiker kan nooit aanspraak maken op welke vorm van eigendom dan ook als er een Afbeelding gebruikt is die verkregen is via Lukasse | Photography, tenzij Lukasse | Photography expliciet schriftelijk toestemming gegeven heeft. In dat geval vervalt deze overeenkomst en zal er een nieuwe overeenkomst worden gemaakt waarin de eigendomsoverdracht is geregeld.

3. Gebruiksrecht
De Gebruiker heeft het recht om de Afbeelding niet-exclusief te gebruiken in een schriftelijke of digitale uitgave.
3.1 De Gebruiker heeft het recht om 1 back-up te maken voor eigen gebruik.
3.2 Afbeeldingen die bewaard worden zonder dat daar voor betaald is zijn onrechtmatig en mogen nooit gebruikt worden. Uitzonderingen daarop zijn het maken van een proef voor eigen gebruik of het maken van een proef voor een opdrachtgever
3.3 Afbeeldingen mogen nooit aan derden worden overgedragen. Het is de Gebruiker wel toegestaan de Afbeelding in opdracht van een derde partij te gebruiken. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de derde partij geen aanspraak kan maken op de Afbeelding, nog op andere Afbeeldingen die door de Gebruiker zijn verworven.
3.4 De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Afbeelding en vrijwaart Lukasse | Photography voor het onrechtmatig gebruik van de Afbeeldingen door de derde partij.
3.5 De Gebruiker is gerechtigd het beeld te bewerken of te modificeren, daarbij dient altijd in acht genomen te worden dat er geen sprake mag zijn van verminking of misvorming van de oorspronkelijke Afbeelding. Daar waar het portretrecht in het geding is, dient de Gebruiker grote zorgvuldigheid in acht te nemen.
3.6 De Gebruiker verplicht zich om bij iedere Afbeelding die gepubliceerd wordt op een adequate manier de bron Lukasse | Photography te vermelden. De vermelding dient of in een colofon of direct bij de Afbeelding te worden vermeld: © Lukasse | Photography.
Bij gebruik in digitale vorm (website, mail, elektronische documenten) dient de bronvermelding te worden vergezeld van een hyperlink naar http://LukasArt.biz.

4. Beperkingen voor de Gebruiker
De Gebruiker die Afbeelding van Lukasse | Photography afneemt is in het gebruik van de Afbeelding aan de volgende voorwaarden gehouden.
4.1 De Gebruiker mag de Afbeelding alleen kopiëren voor eigen gebruik.
4.2 De Gebruiker mag de Afbeelding niet reproduceren voor commerciële doeleinden.
Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik van Afbeeldingen voor reclamecampagnes, billboards, ansichtkaarten, agenda's of allerlei andere zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit een commercieel doel dient.
Indien Gebruiker een afbeelding voor commercieel gebruik wil afnemen vervalt deze overeenkomst en zal er per geval een aparte overeenkomst worden gemaakt waarin het commercieel gebruik van de afbeelding geregeld is.
De Gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Lukasse | Photography is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
4.3 De Gebruiker mag in geen geval de Afbeelding zoals die is afgenomen in zijn geheel aanbieden aan meer dan 20 personen. Het gaat hier om het integraal gebruik op internet, een intranet, in een bestand of op een Cd-rom, met als doel dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van de Afbeelding. Als de Afbeelding op een netwerk wordt geplaatst mag dat alleen op een netwerk dat onder supervisie van de Gebruiker staat.
4.4 Het is de Gebruiker UITDRUKKELIJK VERBODEN de Afbeelding te gebruiken in een beledigende, pornografische, amorele of godslasterende situatie.
De Gebruiker zal Afbeeldingen in geen geval verbinden aan personen goederen of eenheden op een dusdanige manier dat de persoon, het goed of de eenheid in diskrediet gebracht kan worden. Hieronder vallen ook suggestieve voorstellingen van zaken.
4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van Lukasse | Photography de Afbeeldingen op een website te gebruiken en/of de beelden in een te downloaden formaat ter beschikking te stellen aan anderen.
4.6 De overeenkomst geeft de Gebruiker het recht om de Afbeelding te gebruiken en eventueel delen van de Afbeelding te gebruiken. De Gebruiker mag de Afbeelding echter niet zo bewerken dat er een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan op het gebied van tastbare of ontastbare eigendomsrechten.
Als gevolg hiervan is de Gebruiker altijd verantwoordelijk voor veranderingen, uitsneden of andere vormen die hij aan de Afbeelding geeft in relatie tot rechten die nog bij derden kunnen liggen. Lukasse | Photography aanvaardt op geen enkel manier aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruik van een Afbeelding en zal altijd de aansprakelijkheid bij de Gebruiker claimen.
4.7 In geval van twijfel kan de Gebruiker contact opnemen met Lukasse | Photography door een mail te sturen naar Lukassephotography@gmail.com.
4.8 Het is Gebruiker niet toegestaan enig recht uit een met Lukasse | Photography gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij een overdracht van de gehele onderneming.

5. Levering, garantie en beperking aansprakelijkheid.
5.1 Indien Gebruiker een ander formaat van de Afbeelding wenst dan het formaat dat door Lukasse | Photography is aangeboden, kan aan Lukasse | Photography een verzoek worden gericht tot de levering van de Afbeelding in het gewenste formaat. Alle rechten en plichten die onderdeel zijn van deze overeenkomst blijven dan onverkort gelden. Lukasse | Photography zal Gebruiker voor de levering van de Afbeelding in het afwijkende formaat schriftelijk (of per email) op de hoogte stellen van de prijs van de afbeelding. Pas na een schriftelijk akkoord van Gebruiker op de prijs zal Lukasse | Photography tot levering overgaan.
5.2 Indien door aantoonbaar toedoen van Lukasse | Photography de Afbeelding niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet zal Lukasse | Photography de Afbeelding kosteloos opnieuw aan de Gebruiker ter beschikking stellen.
5.3 Lukasse | Photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade die aan de Afbeelding is ontstaan tijdens het verwerken van de Afbeelding of schade die is ontstaan door onvolkomenheden in de computer of het computernetwerk van de Gebruiker.
5.4 De Gebruiker kan in geen geval Lukasse | Photography of de fotograaf aansprakelijk stellen voor eventuele onvolkomenheden in het toekennen van trefwoorden of andere tags aan de Afbeeldingen.
5.5 Alleen schriftelijke klachten over de kwaliteit van Afbeelding zullen door Lukasse | Photography in behandeling worden genomen. De klacht moet met redenen omkleed binnen 30 dagen na aanschaf van de Afbeelding in het bezit van Lukasse | Photography zijn.
5.6 Lukasse | Photography aanvaardt geen restitutie van betalingen, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het gebruiksrecht op één of meerdere Afbeelding(en), ongeacht of de Gebruiker de Afbeelding(en) daadwerkelijk heeft gebruikt.
5.7 Indien Lukasse | Photography aan de Gebruiker niet binnen 14 dagen de afgesproken dienst kan leveren dan zal Lukasse | Photography de licentieovereenkomst ontbinden en de door Gebruiker betaalde som restitueren.

6. Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart Lukasse | Photography en de fotograaf tegen alle claims die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het gebruik van Afbeeldingen. Iedere claim die Lukasse | Photography ontvangt zal als een claim tegen de Gebruiker worden beschouwd en in geval van een terechte claim zal de Gebruiker alle gemaakte kosten aan Lukasse | Photography vergoeden.

7. Duur van de overeenkomst
7.1 De licentie is geldig gedurende het volledige gebruik van de Afbeelding door de Gebruiker.
Lukasse | Photography heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden in het geval dat de Gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, of als Gebruiker om andere redenen in gebreke blijft.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden verplicht de Gebruiker zich hierbij dat alle vermenigvuldigingen van de Afbeeldingen, zowel op hard-copy als op iedere mogelijke digitale drager onmiddellijk vernietigd worden.
7.2 Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

8. Betaling
Tenzij de betalingsvoorwaarden expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn gaat de Gebruiker er mee akkoord de verschuldigde som te betalen voordat de Afbeelding gebruikt gaat worden volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
De verschuldigde som per Afbeelding of project zal altijd door Lukasse | Photography bij Gebruiker schriftelijk in beeld zijn gebracht op het moment dat de Gebruiker tot aanschaf overgaat of opdracht geeft tot uitvoering van het project. Alle bedragen die genoemd worden zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn niet bij de prijs van de Afbeelding inbegrepen.